ȘCOALA GIMNAZIALĂ URECHENI

PREZENTARE GENERALĂ https://scoalaurecheni.ro/wp-content/uploads/2023/02/PREZENTARE-SCOALA-2021-2022.pdf

DESPRE NOI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE
„Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.”
(Nicolae Iorga)
VIZIUNEA ȘCOLII
Școala Gimnazială Urecheni este o școală în slujba comunității, având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii și de a asigura educația de bază a tuturor elevilor săi, astfel încât fiecare să-și contureze personalitatea și să-și aleagă un drum de urmat.
MISIUNEA ȘCOLII
Şcoala noastră este o ușă deschisă spre lume, pentru toți cei care au nevoie de educație – copii, tineri, adulți – indiferent de etnie și religie, oferind condiții reale pentru învățământ de calitate. Păstrăm deschisă colaborarea cu familia și comunitatea locală pentru integrarea ulterioară a elevilor și asigurarea nevoilor educaționale ale comunității.
Se urmărește realizarea instruirii elevilor corespunzător cu cerințele standard de educație, pentru dezvoltarea talentelor și atingerea intereselor fiecăruia. Elevii sunt învățați să gândească critic, să lucreze și să creeze independent, să comunice efectiv, să manifeste respect față de ei înșiși și față de cei din jur.
Încurajăm curiozitatea copiilor, le stimulăm imaginația creativă, îi îndrumăm să-și cunoască țara pentru a respecta valorile naționale și europene.
Text extras din P.D.I. 2022-2026
ŢINTE STRATEGICE
T.1. Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;
T.2. Menținerea și dezvoltarea unor condiţii optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;
T.3. Sporirea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean;
T.4. Organizarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor dar şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiarii direcți și indirecți.
T.5. Dezvoltarea dimensiunii comunitare a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi chiar europene.
Text extras din P.D.I. 2022-2026